1. അർത്ഥിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. യാചിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക