1. അർത്ഥിത്വം

    1. നാ.
    2. യാചകനായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക