1. അർത്ഥിത1

  1. വി.
  2. അർത്ഥിക്കപ്പെട്ട
 2. അർത്ഥിത2

  1. നാ.
  2. യാചിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി
 3. അർത്ഥദ

  1. വി.
  2. ധനം നൽകുന്ന
  3. പ്രയോജനകരമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക