1. അർത്ഥേതര

    1. വി.
    2. ധനസംബന്ധമായതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക