1. അർത്ഥ്യ

    1. വി.
    2. അർത്ഥിക്കത്തക്ക
    3. ധനമുള്ള
    4. ബുദ്ധിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക