1. അർത്ഥ്യം

  1. നാ.
  2. കന്മദം
 2. അർധോദയം

  1. നാ.
  2. പകുതി ഉദിക്കൽ
  3. ഒരു പുണ്യദിനം (കറുത്തവാവും, തിങ്കളാഴ്ചയും തിരുവോണവും, വ്യതീപാതനിത്യയോഗവും ചേർന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക