1. അർദനൻ

    1. നാ.
    2. പീഡിപ്പിക്കുന്നവൻ. ഉദാ: ജനാർദനൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക