1. അർദന1

  1. വി.
  2. അർദിക്കുന്ന, പീഡിപ്പിക്കുന്ന
  3. സ്വാസ്ഥ്യമില്ലാത്ത
  4. അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത
 2. അർദന2

  1. നാ.
  2. കൊല, പീഡിപ്പിക്കൽ, യാചന
 3. അർത്തന

  1. വി.
  2. കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന, ദുഷിച്ച
  3. ദു:ഖിച്ച
 4. ആർത്തന

  1. നാ.
  2. മരിക്കുന്നതുവരെയുള്ള യുദ്ധം
 5. അർദനി

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. യാചന
  4. രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക