1. അർധചന്ദ്രവ്യൂഹം

    1. നാ.
    2. ഒരു സൈന്യവിന്യാസസമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക