1. അർധചന്ദ്ര1

    1. വി.
    2. പകുതിചന്ദ്രനെപ്പോലെയുള്ള
  2. അർധചന്ദ്ര2

    1. നാ.
    2. നാൽക്കോൽപ്പക്കൊന്ന, ത്രികോൽപ്പക്കൊന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക