1. അർധചോലകം

    1. നാ.
    2. കുറുകിയ കുപ്പായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക