1. അർധഭാക്ക്

    1. നാ.
    2. പകുതിക്ക് അവകാശി
    3. കുറ്റുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക