1. അർധമണ്ഡപം

    1. നാ.
    2. മുഖമണ്ഡപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക