1. അർധരാത്രം

    1. നാ.
    2. രാത്രിയുടെ പകുതി കഴിയുന്ന സമയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക