1. അർധസീരി, -സീതികൻ

    1. നാ.
    2. പാതിവാരക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക