1. അർധസ്വരങ്ങൾ

    1. നാ. ബ.വ. വ്യാക.
    2. ഈഷദ്വിവൃതങ്ങളായ യ, ര, ല, വ ഈ വർണങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക