1. അർധാസനം

    1. നാ.
    2. ഇരിപ്പിടത്തിൽ പകുതി, ബഹുമാനസൂചകം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക