1. അർധികൻ

  1. നാ.
  2. പകുതിക്ക് അവകാശി
  3. പാതിവാരക്കാരൻ
  4. വൈശ്യകന്നികയിൽ ബ്രാഹ്മണനു ജനിച്ചവൻ
 2. ആർധികൻ

  1. നാ.
  2. പാതിവാരക്കാരൻ
  3. പകുതിക്കവകാശി
  4. വൈശ്യസ്ത്രീയിൽ ജനിച്ചു ബ്രാഹ്മണൻ വളർത്തിയവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക