1. അർധ്യ

    1. വി.
    2. അർധത്തെ സംബന്ധിച്ച
    3. വർധിപ്പിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക