1. അർധർച്ചം

    1. നാ.
    2. ഋക്കിൻറെ പകുതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക