1. അർപ്പിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ആദരപൂർവം മുമ്പില്വച്ചു നൽകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക