1. അർബുദി

    1. നാ.
    2. അർബുദമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക