1. അർഭകം

    1. നാ.
    2. ആനയുടെ ഒരുമർമം
    3. മൃഗശിശു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക