1. അർമണം

    1. നാ.
    2. ഒരു അളവ്, ഒരു ദ്രാണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക