1. അർവാവസു

    1. നാ.
    2. സൂര്യരശ്മികളിൽ ഒന്ന്
    3. രൈഭ്യമഹർഷിയുടെ പുത്രൻ
    4. ദേവന്മാരുടെ ഹോതാവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക