1. അർശോഘ്നം

    1. നാ.
    2. ചേരുമരം
    3. കാട്ടുചേന
    4. ഒരു ഭാഗം മോരും മൂന്നുഭാഗം വെള്ളവും ചേർന്ന മിശ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക