1. അർഹത

    1. നാ.
    2. യോഗ്യത, അവകാശം
  2. അർഹിത

    1. വി.
    2. അർഹണം ചെയ്യപ്പെട്ട, ആരാധിക്കപ്പെട്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക