1. അർഹന്തൻ

  1. നാ.
  2. ശിവൻ
  3. ആരാധ്യൻ
  4. ഒരു ബുദ്ധൻ
  5. ബുദ്ധസന്യാസി
  6. ജൈനസിദ്ധൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക