1. അർഹ്യ

    1. നാ.
    2. സ്തുതിക്കത്തക്ക, മാനിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക