1. അൽമേനി

    1. നാ.
    2. ലൗകികർ, ക്രസ്തവ സഭകളിലെ വൈദികരല്ലാത്ത സാധാരണക്കാർ, അൽമായർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക