1. ആ­ിക

    1. വി.
    2. പകലത്തെ, പകലിനെസംബന്ധിച്ച, ദിവസംതോറുമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക