1. ആംഗം

  1. നാ.
  2. മനോഹരമായ ശരീരം
 2. അംഗം

  1. -
  2. അംഗം.
 3. അംഗം, അം-

  1. നാ.
  2. ശരീരം
  3. അവയവം (കൈകാലുകൾ, മൂർധാവ്, പൃഷ്ടം, ഉദരം ഇവ)
  4. (ജ്യോ.) ലഗ്നം
  5. മനസ്സ്
  6. ഭാഗം, പൂരിപ്പിക്കുന്ന അഒശം
  7. ഒന്നിൻറെ ഘടകം
  8. മന്ത്രാംഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  9. അപ്രധാനാംശം
  10. കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി
  11. പഞ്ചസന്ധികളുടെവിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്ന്
  12. താളത്തിൻറെ കാലം, മാർഗം
  1. വ്യാക.
  2. അംഗക്രിയ (നാമാംഗം, ക്രിയാംഗം)
  3. പ്രകൃതിയും ഇടനിലയുംകൂടിച്ചേർന്ന പദഭാഗം
  1. നാ.
  2. ആറ് എന്ന സംഖ്യ
  3. ബീഹാറും ബംഗാളിൻറെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്ന പ്രദേശത്തിൻറെ പൗരാണികനാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക