1. ആംഗവിദ്യ

  1. വി.
  2. അംഗവിദ്യയെ സംബന്ധിച്ച
 2. അംഗവിദ്യ

  1. നാ.
  2. ശിക്ഷ, കൽപം, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ചന്ദസ്സ്, ജ്യോതിഷം എന്നീ ആറിൽ ഒന്ന്
  3. (ജ്യോ.) ദൂതലക്ഷണം, ചോദിക്കുന്ന ആൾ യാദൃച്ഛികമായി തൊടുന്ന അംഗത്തിനനുസരിച്ചു ഫലം പറയുന്ന വിദ്യ
  4. അംഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണം നോക്കി ശുഭാശുഭം പറയുന്ന വിദ്യ
  5. പ്രാകൃതഭാഷയിലുള്ള ഒരു അംഗലക്ഷണഗ്രന്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക