1. ആംഗാരിക

  1. വി.
  2. അംഗാരരൂപത്തിലുള്ള
  1. നാ.
  2. ആംഗാരികൻ = വിറകുകത്തിച്ച് കരിയാക്കുന്നവൻ
 2. അംഗാരിക

  1. നാ.
  2. നെരിപ്പോട്
  3. കരിമ്പിൻ തണ്ട്
  4. പ്ലാശിൻ മൊട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക