1. ആംഗാരികം

    1. നാ.
    2. കരി എരിക്കുന്ന ചൂള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക