1. ആംഗൂഷം

  1. നാ.
  2. സേ്താത്രം
 2. അംഗുഷം, അംഗു-

  1. നാ.
  2. കീരി
  3. അസ്ത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക