1. ആംഗ്യം, ആംഗ്യം

    1. നാ.
    2. കൈക്രിയ മുതലായവ, ആശയം കൈമാറാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അംഗവിക്ഷേപം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക