1. ആംഗ്ലിക്കൻ

    1. വി.
    2. ആംഗലക്രിസ്ത്യൻ സഭയിൽപ്പെട്ട, (നാമമായും പ്രയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക