1. ആകട്ടെ

    1. അനുജ്ഞാ. പ്ര. വ്യാക.
    2. ആകുന്നതിനു അനുവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക