1. ആകമ്ര

  1. വി.
  2. വർധിച്ച
  3. മനോഹരമായ, ഭംഗിയുള്ള
 2. അഘമാര

  1. വി.
  2. പാപത്തെശമിപ്പിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക