1. ആകരകർമാന്തം

    1. നാ.
    2. ധാതുദ്രവ്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന തൊഴിൽശാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക