1. ആകരഗ്രന്ഥം

    1. നാ.
    2. പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥം, ആധാരഗ്രന്ഥം, കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം നേടാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക