1. ആകരോദ്ഗത

    1. വി.
    2. ഖനിയിൽ നിന്നുള്ള (സ്വർണം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക