1. ആകലിത

  1. വി.
  2. വ്യാപിച്ച
  3. ആകലനം ചെയ്യപ്പെട്ട, ബന്ധിക്കപ്പെട്ട
  4. ഗണിക്കപ്പെട്ട, പര്യാലോചിച്ച
  5. പിടിക്കേട്ട
  6. ഇളക്കപ്പെട്ട
  7. പരിശോധിച്ച
  8. ചെയ്ത
  9. നിരീക്ഷിച്ച
 2. അകലിത

  1. വി.
  2. ചെയ്യപ്പെടാത്ത
 3. ആഗലിത

  1. വി.
  2. വാടിത്തളർന്ന, ദു:ഖിച്ച
  3. വീഴുന്ന, ഒഴുകുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക