1. ആകാങ്ക്ഷ

  1. നാ.
  2. അന്വേഷണം
  3. ആഗ്രഹം, താത്പര്യം, ഉത്കണ്ഠ
  1. വ്യാക.
  2. അർത്ഥപൂർത്തിക്കു മറ്റൊരുപദമോ, പദങ്ങളോ ആവശ്യമായിവരൽ. (യോഗ്യത, ആസത്തി ഇവയെപ്പോലെ)
  1. നാ.
  2. ഉദ്ദേശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക