1. ആകാത്തത്

  1. നാ.
  2. കഴിവില്ലാത്തത്
  3. പാടില്ലാത്തത്, അധർമമായത്
 2. അഗ്ഗാധത

  1. -
  2. നിലയില്ലായ്മ
  3. അർത്ഥഗാംഭീര്യം
 3. അകഥിത

  1. വി.
  2. പറയപ്പെടാത്ത
 4. അഗദിത

  1. വി.
  2. പറയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക