1. ആകാശകക്ഷ

    1. നാ.
    2. ചക്രവാളം, ക്ഷിതിജം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക