1. ആകാശകുസുമം, -പുഷ്പം

    1. നാ.
    2. അസംഭാവ്യമായത്, ഇല്ലാത്തവസ്തു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക