1. ആകാശകോടാലി

    1. നാ.
    2. ഇടിത്തീ
    3. വിചാരിച്ചിരിക്കാത്ത ആപത്ത്
    4. ഉപദ്രവി, ശല്യക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക