1. ആകാശക്കോട്ട

    1. നാ.
    2. മനോരാജ്യം, അസാധ്യകാര്യങ്ങൾ സാധ്യങ്ങളാണെന്ന മട്ടിലുള്ള ചിന്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക